ฉนวนใยหิน ROCKWOOL สำหรับ Fire Barrier รุ่น Conlit H110

ราคา 4,717.44 บาท5,054.40 บาท

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนใยหินConlit H110 ถูกออกแบบเพื่องาน Fire Barrier บนพื้นฐานของการทนไฟอย่างยาวนานภายใต้อาคารที่เกิดอัคคีภัย เพื่อให้สถาปนิกและวิศกรอัคคีภัยสามารถมั่นใจได้ว่าการออกแบบสามารถช่วยชีวิตผู้คนในขณะเกิดอัคคีภัยได้

Conlit H110 ถูกใช้อย่างแพร่หลายในงานอัคคีภัยทั้งผนังกันไฟเพื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ การใช้เพื่อซีชช่องว่างของท่อน้ำหรือท่ออากาศที่ทะลุผ่านระหว่างชั้น เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่อื่น

ขนาดกว้าง 0.6 เมตร ยาว 1.2 เมตร

Conlit H110

ฉนวนใยหินConlit H110 ถูกออกแบบเพื่องาน Fire Barrier บนพื้นฐานของการทนไฟอย่างยาวนานภายใต้อาคารที่เกิดอัคคีภัย เพื่อให้สถาปนิกและวิศกรอัคคีภัยสามารถมั่นใจได้ว่าการออกแบบสามารถช่วยชีวิตผู้คนในขณะเกิดอัคคีภัยได้

Conlit H110 ถูกใช้อย่างแพร่หลายในงานอัคคีภัยทั้งผนังกันไฟเพื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ การใช้เพื่อซีลช่องว่างของท่อน้ำหรือท่ออากาศที่ทะลุผ่านระหว่างชั้น หรืองาน Fire Barrier

fire barrier

ในขณะเกิดเพลิงไหม้ 80% ของการเสียชีวิตเกิดจากควันไฟ

วัสดุไม่ติดไฟ EN13501-1

ในงานทนไฟหรืองานอัคคีภัยนั้นข้อสำคัญอย่างแรกเลยคือวัสดุนั้นต้อง “ไม่ติดไฟ (Non-Combustible)” และต้องไม่ทำให้ไฟนั้นกระจายมากขึ้นด้วย ฉนวนใยหินConlit H110 ได้รับการทดสอบตามาตรฐาน EN13501-1 เพื่อจำแนกประเภทวัสดุจากระดับ A – F ตามความรุนแรงของการติดไฟ

ตารางจำแนกประเภทวัสดุตามความรุนแรงของการติดไฟ

Defition

Classification according to European Standard EN 13501-1

Non-Combustible materials

A1

A2 – s1d0

A2 – s1d1

A2 – s1d2

A2 – s2d0

A2 – s2d1

A2 – s2d2

A2 – s3d0

A2 – s3d1

A2 – s3d2

Combustible materials – very limited contribution to fire

B – s1d0

B – s1d1

B – s1d2

B – s2d0

B – s2d1

B – s2d2

B – s3d0

B – s3d1

B – s3d2

combustible materials – limited contribution to fire

C – s1d0

C – s1d1

C – s1d2

C- s2d0

C – s2d1

C – s2d2

C – s3d0

C – s3d1

C – s3d2

Combustible materials – medium contribution to fire

D – s1d0

D – s1d1

D – s1d2

D – s2d0

D – s2d1

D – s2d2

D – s3d0

D – s3d1

D- s3d2

Combustible materials – highly contribution to fire

E

E – d2

Combustible materials – easily flammable

F

“s” ระดับการปล่อยควัน (Smoke emission level) : มีค่าต้องแต่ 1 (ปล่อควันน้อย-ไม่มีควัน) ถึง 3 (ปล่อยควันสูง)

“d” การเกิดหยดไฟ (Flaming Droplets) : มีค่าต้องแต่ 0 (ไม่เกิดหยดไฟ) ถึง 1 (เกิดหยดไฟมาก)

ตารางแสดงระดับของการเกิดควันและการเกิดหยดไฟ

Additional class

Level Definition

Smoke emission during combustible

S

1

Quantity/speed emission  of absent or weak

2

Quantity/speed emission of average intensity

3

Quantity/speed emission  of high intensity

Production of flaming droplets/particles during combustible

D

0

No dripping

1

Slow dripping

2

High dripping

จากตารางจำแนกวัสดุเราจะเห็นได้ว่าฉนวนใยหิน Conlit H110 เป็นวัสดุประเภท A1 ซึ่งไม่ติดไฟ ไม่ก่อให้เกิดควันและไม่มีการเกิดหยดไฟ จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในป้องกันอัคคีภัยได้

การแพร่กระจายของเพลิง = 0 การเกิดควัน = 0

ในงานป้องกันอัคคีภัยสิ่งที่ทำให้การเสียชีวิตสูงนั้นไม่ใช่ “เปลวไฟ” แต่คือ “ควัน” ดังนั้นวัสดุที่นำมาใช้ในงานอัคคีภัยจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่เกิดควัน จึงได้มีการออกแบบการทดสอบ ASTM E84 ขึ้นมาเพื่อวัดค่าการแพร่กระจายเพลิงที่ผิววัตถุและความหนาแน่นของควันไฟ

ผลการทดสอบของฉนวนใยหินConlit H110 เราจะได้ค่าการแพร่กระจายเพลิง (Flame spread) = 0 และการเกิดควัน (Smoke develope) = 0 เพราะว่าฉนวนใยหินROCKWOOL นั้นเป็นวัสดุไม่ติดไฟจึงไม่สามารถแพร่กระจายเพลิงได้ และไม่เกิดควันเมื่อเผาไหม้ด้วย

ค่าการนำความร้อนที่ต่ำ ASTM C518

การออกแบบผนังกันไฟมีเหตุผลเพื่อให้ไฟนั้นไหม้อยู่ในบริเวณที่จำกัด คนที่อยู่อีกฝั่งของผนังกั้นไฟจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝั่งหนึ่งของผนังเกิดไฟไหม้อยู่

เหตุผลที่คนที่อยู่อีกฝั่งของผนังกันไฟนั้นไม่รู้ว่าเกิดเพลิงไหม้อีกฝั่งหนึ่งเป็นเพราะค่าการนำความร้อนที่ต่ำ ความร้อนผ่านกำแพงมาได้น้อยทำให้อุณหภูมิที่กำแพงแทบจะปกติเลย เราจะรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเกิดไฟไหม้มั้ยเราต้องดูที่ลูกบิดประตู ลองเอามืออังดูใกล้ๆ ถ้าลูกบิดร้อนแสดงว่าอีกฝั่งนั้นเกิดเพลิงไหม้อยู่

DOOR RED WITH HANDLE

ค่าการนำความร้อนที่ต่ำจะช่วยลดความร้อนจากฝั่งตรงข้ามผนังได้

ฉนวนกันไฟจึงเป็นอีกวัสดุหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากในงานป้องกันอัคคีภัย ไม่เพียงช่วยกั้นเพลิงไม่ให้เข้ามาในที่ปลอดภัยแล้วยังช่วยเราเพิ่มระยะเวลาการหลบหนีเพิ่มขึ้นอีก 2 – 3 ชม.

การยุบตัว ASTM C356

ในขณะเกิดเพลิงไหม้ที่มีอุณหภูมิสูงๆ ตัววัสดุซีลที่เราใช้ตามรอยต่อของท่อหรือตามช่องเปิดบริเวณผนังกั้นก็อาจจะยุบตัวได้ ถ้าเกิดการยุบตัวที่มากก็จะทำให้ช่องนั้นใหญ่ขึ้นเปลวไฟก็อาจจะลุกลามออกมาจากพื้นที่ที่เรากั้นไว้ได้

ดังนั้นการยุบตัวของฉนวนกันไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากและได้มีการจัดรูปแบบการทดสอบการยุบตัวของฉนวนที่อุณหภูมิสูงหรือ ASTM C356 มาตรฐานนี้จะการจำลองการเกิดเพลิงไหม้และวัดค่าเพื่อหาการยุบตัวของวัสดุ จากผลการทดสอบฉนวนใยหินConlit H110 มีการยุบตัวเพียง 2% ซึ่งถือเป็นค่าที่น้อยมาก และเหมาะสมที่จะใช้ในงานกันไฟอย่างยิ่ง

การใช้งาน

ซีลกันไฟรอยต่อท่อผ่านผนังทนไฟ ( Fire Seal ) 

ในบางครั้งเราจะพบการเดินท่อผ่านผนังกันไฟที่เราใช้แบ่งส่วนอาคาร บริเวณช่องของท่อตามมาตรฐานของ NFPA แล้วจะต้องบุด้วยฉนวนทนไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามข้ามผ่านผนังมาได้

FIRE PENATRATION

การบุรอยต่อผนังกันไฟเพื่อลดการลุกลามของเปลวเพลิง

ผนังทนไฟ ( Fire Resistant Wall )

ในการแบ่งส่วนอาคารจะใช้ผนังคอนกรีตติดตั้งด้วยฉนวนทนไฟเพื่อให้ผนังนั้นสามารถจำกัดพื้นที่ของเพลิงไหม้ได้และเพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีเวลาเพิ่มขึ้นในการหลบหนีออกนอกอาคาร

FIRE RESISTANCE WALL

ผนังทนไฟสร้างขึ้นเพื่อจำกัดพื้นที่ของเพลิง

ประตูทนไฟ ( Fire Door )

ประตูทนไฟจะถูกติดตั้งที่ ทางหนีไฟหรือประตูที่อยู่บริเวณผนังที่เป็นการแบ่งส่วนของอาคาร การที่ผนังนั้นจะทนไฟให้ได้ 2 ชม. ตามที่มาตรฐานกำหนดตัวประตูและวัสดุต่างๆที่ผ่านผนังทนไฟนี้จะต้องทนไฟให้ได้ 2 ชม. ผนังด้วย

FIRE EXIT DOOR

ทางหนีไฟสำหรับหนีเพลิงไหม้

Weight N/A
Dimensions N/A
ความหนา

40 มม., 50 มม., 100 มม.

สินค้าเพิ่มเติม / Related Product