Miron A+

Miron A+ เป็นฉนวน Polyethylene ซึ่งมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ เบา มีโครงสร้างแบบ close-cell crosslink ทำให้สามารถป้องกันความชื้นและการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ อีกทั้งยังทำให้อายุการใช้งานยาวนานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Miron A+ ผ่านการทดสอบการป้องกันการลามไฟ ตามมาตรฐานสูงสุดของการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ( B476 : Class 0 ) มีอายุการใช้งานที่ยาวนานตลอดอายุอาคารปละป้องกันการกัดกร่อนจากรังสี UV และสภาพอากาศอีกด้วย

Miron A+ เนื่องจากถูกผลิตจาก Polyethylene ทำให้ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และไม่ระคายเคืองต่อระบบหายใจและการสัมผัส

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Miron A+ เป็นฉนวน Polyethylene ซึ่งมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ เบา มีโครงสร้างแบบ close-cell crosslink ทำให้สามารถป้องกันความชื้นและการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ อีกทั้งยังทำให้อายุการใช้งานยาวนานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Miron A+ ผ่านการทดสอบการป้องกันการลามไฟ ตามมาตรฐานสูงสุดของการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ( B476 : Class 0 ) มีอายุการใช้งานที่ยาวนานตลอดอายุอาคารปละป้องกันการกัดกร่อนจากรังสี UV และสภาพอากาศอีกด้วย

Miron A+ เนื่องจากถูกผลิตจาก Polyethylene ทำให้ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และไม่ระคายเคืองต่อระบบหายใจและการสัมผัส

ฉนวน Miron
ฉนวน PE รุ่น Miron A+

Miron A+

Miron A+ เป็นฉนวน Polyethylene ซึ่งมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ เบา มีโครงสร้างแบบ close-cell crosslink ทำให้สามารถป้องกันความชื้นและการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ อีกทั้งยังทำให้อายุการใช้งานยาวนานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Miron A+ ผ่านการทดสอบการป้องกันการลามไฟ ตามมาตรฐานสูงสุดของการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ( B476 : Class 0 ) มีอายุการใช้งานที่ยาวนานตลอดอายุอาคารปละป้องกันการกัดกร่อนจากรังสี UV และสภาพอากาศอีกด้วย

Miron A+ เนื่องจากถูกผลิตจาก Polyethylene ทำให้ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และไม่ระคายเคืองต่อระบบหายใจและการสัมผัส

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Miron A+ เป็นฉนวน Polyethylene ซึ่งมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ เบา มีโครงสร้างแบบ close-cell crosslink ทำให้สามารถป้องกันความชื้นและการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ อีกทั้งยังทำให้อายุการใช้งานยาวนานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Miron A+ ผ่านการทดสอบการป้องกันการลามไฟ ตามมาตรฐานสูงสุดของการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ( B476 : Class 0 ) มีอายุการใช้งานที่ยาวนานตลอดอายุอาคารปละป้องกันการกัดกร่อนจากรังสี UV และสภาพอากาศอีกด้วย

Miron A+ เนื่องจากถูกผลิตจาก Polyethylene ทำให้ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และไม่ระคายเคืองต่อระบบหายใจและการสัมผัส

ฉนวน Miron