ฉนวนใยหินConlit H110 ถูกออกแบบบนพื้นฐานของการทนไฟอย่างยาวนานภายใต้อาคารที่เกิดอัคคีภัย เพื่อให้สถาปนิกและวิศกรอัคคีภัยสามารถมั่นใจได้ว่าการออกแบบสามารถช่วยชีวิตผู้คนในขณะเกิดอัคคีภัยได้

Conlit H110 ถูกใช้อย่างแพร่หลายในงานอัคคีภัยทั้งผนังกันไฟเพื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ การใช้เพื่อซีชช่องว่างของท่อน้ำหรือท่ออากาศที่ทะลุผ่านระหว่างชั้น เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่อื่น

การแพร่กระจายของเพลิง = 0 การเกิดควัน = 0

ในงานป้องกันอัคคีภัยสิ่งที่ทำให้การเสียชีวิตสูงนั้นไม่ใช่ “เปลวไฟ” แต่คือ “ควัน” ดังนั้นวัสดุที่นำมาใช้ในงานอัคคีภัยจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่เกิดควัน จึงได้มีการออกแบบการทดสอบ ASTM E84 ขึ้นมาเพื่อวัดค่าการแพร่กระจายเพลิงที่ผิววัตถุและความหนาแน่นของควันไฟ

CRANE RISING FOR FIRE CONTROL

ในขณะเกิดเพลิงไหม้ 80% ของการเสียชีวิตเกิดจากควันไฟ

ผลการทดสอบของฉนวนใยหินConlit H110 เราจะได้ค่าการแพร่กระจายเพลิง (Flame spread) = 0 และการเกิดควัน (Smoke develope) = 0 เพราะว่าฉนวนใยหินROCKWOOL นั้นเป็นวัสดุไม่ติดไฟจึงไม่สามารถแพร่กระจายเพลิงได้ และไม่เกิดควันเมื่อเผาไหม้ด้วย

ค่าการนำความร้อนที่ 0.034 W/m.K

การออกแบบผนังกันไฟมีเหตุผลเพื่อให้ไฟนั้นไหม้อยู่ในบริเวณที่จำกัด คนที่อยู่อีกฝั่งของผนังกั้นไฟจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝั่งหนึ่งของผนังเกิดไฟไหม้อยู่

เหตุผลที่คนที่อยู่อีกฝั่งของผนังกันไฟนั้นไม่รู้ว่าเกิดเพลิงไหม้อีกฝั่งหนึ่งเป็นเพราะค่าการนำความร้อนที่ต่ำ ความร้อนผ่านกำแพงมาได้น้อยทำให้อุณหภูมิที่กำแพงแทบจะปกติเลย เราจะรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเกิดไฟไหม้มั้ยเราต้องดูที่ลูกบิดประตู ลองเอามืออังดูใกล้ๆ ถ้าลูกบิดร้อนแสดงว่าอีกฝั่งนั้นเกิดเพลิงไหม้อยู่

DOOR RED WITH HANDLE

ค่าการนำความร้อนที่ต่ำจะช่วยลดความร้อนจากฝั่งตรงข้ามผนังได้

ฉนวนกันไฟจึงเป็นอีกวัสดุหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากในงานป้องกันอัคคีภัย ไม่เพียงช่วยกั้นเพลิงไม่ให้เข้ามาในที่ปลอดภัยแล้วยังช่วยเราเพิ่มระยะเวลาการหลบหนีเพิ่มขึ้นอีก 2 – 3 ชม.

การยุบตัวของฉนวน

ในขณะเกิดเพลิงไหม้ที่มีอุณหภูมิสูงๆ ตัววัสดุซีลที่เราใช้ตามรอยต่อของท่อหรือตามช่องเปิดบริเวณผนังกั้นก็อาจจะยุบตัวได้ ถ้าเกิดการยุบตัวที่มากก็จะทำให้ช่องนั้นใหญ่ขึ้นเปลวไฟก็อาจจะลุกลามออกมาจากพื้นที่ที่เรากั้นไว้ได้

ดังนั้นการยุบตัวของฉนวนกันไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากและได้มีการจัดรูปแบบการทดสอบการยุบตัวของฉนวนที่อุณหภูมิสูงหรือ ASTM C356 มาตรฐานนี้จะการจำลองการเกิดเพลิงไหม้และวัดค่าเพื่อหาการยุบตัวของวัสดุ จากผลการทดสอบฉนวนใยหินConlit H110 มีการยุบตัวเพียง 2% ซึ่งถือเป็นค่าที่น้อยมาก และเหมาะสมที่จะใช้ในงานกันไฟอย่างยิ่ง

การนำไปใช้งาน

ซีลกันไฟรอยต่อท่อผ่านผนังทนไฟ ( Fire Penatration )

ในบางครั้งเราจะพบการเดินท่อผ่านผนังกันไฟที่เราใช้แบ่งส่วนอาคาร บริเวณช่องของท่อตามมาตรฐานของ NFPA แล้วจะต้องบุด้วยฉนวนทนไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามข้ามผ่านผนังมาได้

FIRE PENATRATION

การบุรอยต่อผนังกันไฟเพื่อลดการลุกลามของเปลวเพลิง

ผนังทนไฟ ( Fire Resistant Wall )

ในการแบ่งส่วนอาคารจะใช้ผนังคอนกรีตติดตั้งด้วยฉนวนทนไฟเพื่อให้ผนังนั้นสามารถจำกัดพื้นที่ของเพลิงไหม้ได้และเพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีเวลาเพิ่มขึ้นในการหลบหนีออกนอกอาคาร

FIRE RESISTANCE WALL

ผนังทนไฟสร้างขึ้นเพื่อจำกัดพื้นที่ของเพลิง

ประตูทนไฟ ( Fire Door )

ประตูทนไฟจะถูกติดตั้งที่ ทางหนีไฟหรือประตูที่อยู่บริเวณผนังที่เป็นการแบ่งส่วนของอาคาร การที่ผนังนั้นจะทนไฟให้ได้ 2 ชม. ตามที่มาตรฐานกำหนดตัวประตูและวัสดุต่างๆที่ผ่านผนังทนไฟนี้จะต้องทนไฟให้ได้ 2 ชม. ผนังด้วย

FIRE EXIT DOOR

ทางหนีไฟสำหรับหนีเพลิงไหม้

ตารางผลิตภัณฑ์

ROCKWOOL CONLIT

Conlit H110

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น Conlit H110

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่ ราคา/แผ่น
Conlit H110 110 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50 0.72 ตร.ม. 732.96
Conlit H110 110 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 100 0.72 ตร.ม. 1485.2

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น Conlit H110

ผลิตภัณฑ์ Conlit H110 มาตรฐานการทดสอบ
ค่าความหนาแน่น (กก./ลบ.ม) 110
ค่าการนำความร้อน (W/m.K) 0.034 ASTM C518
ค่าการดูดซับน้ำ
(โดยแช่เป็นบางส่วน)
0.5 EN1609.97
มาตรฐานการทนไฟ ประเภท A1 วัสดุไม่ติดไฟ EN 13501-1
BS EN 1182
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับไฟ การกระจายของเพลิง = 0
ก่อให้เกิดควัน = 0
ASTM E84
อัตราการยุบตัวเมื่อทนความร้อน น้อยกว่า 2%
(ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส)
ASTM C356
การปล่อยไอระเหย ไม่มีการปล่อยไอระเหย ASTM C665-06
จุดหลอมเหลว สูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส ASTM E794

เอกสารที่เกี่ยวข้อง