ฉนวนใยหินProRox-BL

ProRox BL

ProRox BL เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox BL นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox BL แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox BL เป็นฉนวนสโตนวูลชนิดม้วน มีความสามารถในการช่วยลดปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทออกมาและลดเสียงรบกวนได้อีกด้วย นิยมใช้กับงานที่ไม่มีการสั่นและสามารถใช้ได้ในอุณหภูมิสูงถึง 350°C

ProRox BL เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ASTM C553 type I, II, III

ฉนวนใยหินงานอุตสาหกรรม ม้วน
ฉนวนใยหินProRox-BL

ProRox BL

ProRox BL เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox BL นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox BL แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox BL เป็นฉนวนสโตนวูลชนิดม้วน มีความสามารถในการช่วยลดปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทออกมาและลดเสียงรบกวนได้อีกด้วย นิยมใช้กับงานที่ไม่มีการสั่นและสามารถใช้ได้ในอุณหภูมิสูงถึง 350°C

ProRox BL เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ASTM C553 type I, II, III